Geschiedenis

Geschiedschrijving van “Opwaarts” tot “St. Jan”.

De eerste publikaties waarin de naam “Opwaarts” voorkomt, hebben we teruggevonden in 1891. Dit betrof onder meer een affiche met de aankondiging: “Toneeluitvoering ten voordeele der Armen” op zondag 8 februari 1891 te geven door de Societeit “Opwaarts” bij C.L. Cammaert te ST.JANSTEEN. Entree: f. 0,40 f. 0,25 en f. 0,15

Zoals de geschiedenis leert, is uit de Societeit Opwaarts ook de fanfare ontstaan.De tenaamstelling was: Toneel- en Fanfare- Maatschappij “Opwaarts”.
In het blad “Hulsterstad” van 25 november 1893 lezen we:

St. Jansteen. Zondag had alhier eene vergadering plaats van eenige gemeentenaren, met het doel een muziekgezelschap op te richten. Dat groote ingenomenheid met het plan bestaat bleek weldra overtuigend; toch een 45-tal personen verklaarden, hetzelve, of als werkend of als contribueerend lid te willen steunen. De heer Goldschmidt de ijverige Directeur van “OPWAARTS” zal ook de leiding van het gezelschap op zich nemen, zoodat een goed succes mag worden verwacht. Op 25 augustus 1895 wordt het eerste vaandel onthuld. “In verband met de onthulling van het vaandel op 15 dezer had heden een festival plaats waaraan tien muziekgezelschappen n.l.Hulst harmonie en fanfare, Hontenisse harmonie, Stoppeldijk fanfare, Zuiddorpe fanfare, Stekene fanfare, St.Pauwels fanfare, Kemseke fanfare, Kieldrecht harmonie en Nieuw-Namen fanfare en drie zangverenigingen: hulst, Zeeuwsch-Clinge en Lamswaarde deelnamen. Met deze gezelschappen of per afzonderlijke gelegenheid waren een massa bezoekers samen gestroomd in ons dorpje, waar bij het zeker nog wel bij geen enkel feest drukker geweest is, en waartoe het prachtige weder zeker het zijne bijdroeg.Nadat de feestvierend vereniging zich met hare 13 zusteren om twee uur tot een stoet vereenigd had, werd een optocht gehouden door het dorp, waarna de eerewijn op het gemeentehuis aangeboden en de medaljes uitgereikt werden. Over deze herinnerings- medaljes, geleverd door de firma Kessels te Tilburg (dezer dagen tot hofleverancier benoemd van H.M. de Koningin) en een geschenk van den heer De Kerf, alhier, hoorde ik niets dan lof. Ook het concert door de societeiten op de beide kiosken gegeven, mag uitmuntend geslaagd heeten. De gezelschappen die met de societeit “St. Jan Opwaarts” hebben medegewerkt om haar vaandelfeest te doen slagen, kwamen blijkbaar niet onbeslagen ten ijs.

En ten slotte … alles liep in de beste orde af. De toenmalige direkteur van de societeit, de heer Goldschmidt, besloot om subsidie aan te vragen bij de gemeente St. Jansteen.Een afschrift van de subsidie-aanvraag is in ons bezit; jammer genoeg is de kwaliteit dusdanig dat vermelding in het originele handschrift niet mogelijk is; dit geldt ook voor de notulen van de Raadsvergaderingen waarin het subsidieverzoek werd behandeld.Op grond van deze gegevens zijn wij tot de slotsom gekomen dat het jaar 1895 gezien kan worden als oprichtingsjaar van de fanfare